Kipparimajan satamasäännöt


1. § Säännöt koskevat Turun Moottorivenekerho –Åbo Motorbåtsklubb ry satamaa ja satama aluetta.

2. § Venepaikkamaksun tulee olla maksettu helmikuun loppuun mennessä. Satamassa olevan TMVK’njäsenen veneen tulee olla katsastettu ja vakuutettu.

3. § Veneiden on noudatettava satamassa pienintä mahdollista nopeutta.

4. § Satamaan kiinnitetyt veneet voivat olla siellä joko voimassaolevan laituripaikkasopimuksen perusteella, vierasvenemaksun maksaneina tai johtokunnan kutsumina vierasveneinä.

5. § Veneiden säilytys satamassa ja satama-alueella tapahtuu veneen omistajan omalla vastuulla.

6.§ Veneen omistajan on huolehdittava veneensä kiinnittämisestä. Satamassa on käytettävä lepuuttajia veneen kummallakin puolella, sekä veneen kokoon nähden riittäviä, joustimia laiturin ja veneen välissä. Vene on kiinnitettävä siten, että sen ei ole mahdollista koskettaa laituria tai viereistä venettä. Puutteet on korjattava välittömästi, sillä uhalla että vene siirretään toisaalle veneen omistajan kustannuksella.

7. § Jollat ja muut pienveneet on säilytettävä siten että ne eivät häiritse sataman käyttöä.

8. § Veneen omistaja on vahingonkorvausvelvollinen satamassa muille veneille, laiturirakennelmille ja muulle kerhon omistamalle omaisuudelle aiheuttamastaan vahingosta.

9. § Jätteiden heittäminen jasäiliöiden tyhjentäminen veteen on kielletty. Jätteet on laitettava niitä varten varattuihin säiliöihin. Ongelmajätteet tulee itse kuljettaa alueelta pois. Septi-imutyhjennyslaitteellasaa tyhjentää vain veneen septisäiliön.

10. § Sataman ranta-alue on pelastusalue jolla on pidettävä esteetön kulku. Autojen yön yli pysäköinti on rannassa kielletty.Sataman ranta-alue on tarkoitettu tavaroiden purkausta ja lastausta varten.

11. § Häiritsevä käyttäytyminen on kielletty.

12. § Jäsen, joka rikkoo näitä sääntöjä, voidaan erottaa sääntöjen edellyttämällä tavalla jäsenyydestäjoko kokonaan tai määräajaksitai menettämäänvenepaikkansa johtokunnan harkinnan mukaan.

13. § Mikäli satamassa asioiva havaitsee ympäristöä, turvallisuutta tai veneiden luotettavaa kiinnitystä uhkaavia asioita, on niistä viivytyksettä ilmoitettava satamakapteenille japyrittäväomien mahdollisuuksien mukaan ennalta ehkäisemään mahdollinenuhkaava vahinko.

 

Kipparikarin järjestyssäännöt                

 

 
1. § Kipparikari

 

Turun Moottorivenekerhon – Åbo Motorbåtsklubb ry:n omistama saaritukikohta Rymättylän Härjänmaan saaresta on ristitty Kipparikariksi.  Kipparikarin käyttöoikeus on ainoastaan seuran jäsenillä. Kerhon aikuisilla jäsenillä on oikeus tuoda mukanaan vieraita Kipparikarille.  Jäsen on vastuussa vieraistaan, heidän maksuistaan ja siitä, että vieraat noudattavat Kipparikarin järjestyssääntöjä.

Kipparikarin käyttöoikeus on myös työtehtävissä oleville Suomen Meripelastusyhdistyksen pelastusaluksille sekä sovituilla vierailuilla oleville partiolippukuntien aluksille.  Hätäsatamana tukikohtaa voi aina käyttää lainsäädännönkin mukaan ja ongelmissa olevaa veneilijää autetaan aina tarvittaessa, hyvän veneilytavan mukaisesti.

Saari-isäntä voi myöntää erikseen kertaluonteisia vierailuoikeuksia harkintansa mukaan.

Kipparikarin vierailija on itse vastuussa oman vakuutusturvansa voimassaolosta.  Yksilöllisen vakuutusturvan lisäksi vahinkotapauksissa saattavan tulla kyseeseen myös Suomen Purjehdus- ja Veneily ry:n vakuutusturva tai talkootyön yhteydessä Turun Moottorivenekerho Ry:n ohjelman mukaiseen talkootyöhön ottama vakuutus.  Nämä vakuutukset ovat aina toissijaisia vakuutuksia oman henkilökohtaisen vakuutusturvan täytteenä.  Huolehdi omasta ja läheistesi turvallisuudesta!

 

2. § Kipparikarin käyttö

 

Kipparikari on ensisijaisesti Turun Moottorivenekerho ry:n jäsenten käyttöön tarkoitettu yhteisessä käytössä oleva virkistysalue.  Tämän vuoksi jokainen vierailija on velvollinen ottamaan huomioon muiden tukikohdassa vierailevien henkilöiden turvallisuus, viihtyvyys ja heidän toivomansa yksityisyys sekä rauha.  Hyvät veneilytavat ja muiden ihmisten huomioiminen ovat viihtyisyyden avaintekijöitä Kipparikarilla.  Kiistaa tai erimielisyyksiä aiheuttavia toimia ja keskusteluita on aiheellista välttää Kipparikarilla.  Niitä käsitellään mieluummin muussa ympäristössä. Erityisesti pyritään huomioimaan eri ikäisten vierailijoiden tarpeet ja on huomaavaista tunnistaa lasten läsnäolo sekä heidän Kipparikarista ja sen vierailijoista saamansa vaikutelma. Käyttäydythän huomaavaisesti Kipparikarilla ja vältät muissa häiriötä tai pahennusta aiheuttavaa käytöstä. 

Tukikohdassa on noudatettava Suomen lakia, hyviä yleisiä ja veneilytapoja, asiaan kuuluvaa huomaavaisuutta sekä tukikohdan isännän/paikalla olevan seuran edustajan antamia ohjeita.

Hyvään veneilytapaan kuuluvat myös saapuvien ja lähtevien veneiden avustaminen sekä kanssaveneilijän auttaminen turvallisuuden ja viihtyisyyden takaamiseksi.  Veneen laitasuojia käytetään hyvien veneilytapojen mukaisesti veneen ollessa laituriin kiinnitettynä.

Tukikohdassa saattaa olla saari-isännän laatimia erillisohjeita, tiedotuksia ja sääntöjä, jotka on syytä lukea tukikohdan ilmoitustaululta tai isännän mapista. Saari-isännälle tai johtokunnan jäsenille voi jättää tietoa havaituista puutteista tai toiveista.

 

Vierailija on velvollinen käyttäytymään varovasti ja pitämään tukikohta ja sillä olevat rakennukset ja muut rakenteet hyvässä kunnossa.  Mahdollisista puutteista tai rikkoutumisista on aiheellista ilmoittaa saari-isännälle tai johtokunnan jäsenille.  Itse aiheutetut vahingot on asiallista korvata ilman erillisiä kehotuksia.  Jätä aina seuraavalle siisti paikka tulla.

Kerhorakennuksessa on vieraskirja, johon on merkittävä jokaisen käynnin yhteydessä vierailun päiväys, veneen nimi, asianomaisen nimi ja mahdolliset vieraat tai vierasvene. Vierasmaksut, vene- sähkö- ja saunamaksut on vieraan tai isäntänä toimivan jäsenen toimesta maksettava ja kirjattava niille osoitettuihin paikkoihin, ennen Kipparikarilta poistumista.

Kipparikarilla oltaessa pitää veneessä liputusaikana olla seuran lippu nostettuna perään tai kerhoviiri näkyville, joka osoittaa veneen omistajan kuuluvan Turun Moottorivenekerhoon. 

Puolen yön jälkeinen äänekäs ilonpito edellyttää kaikkien yhteistä suostumusta ja on suositeltavaa että laiturialueilla noudatetaan erityistä hiljaisuutta myös tätä aiemmin.

Asumattoman veneen säilytys Kipparikarin alueella, on kielletty, pienveneitä lukuun ottamatta (jolla, soutuvene, pulpettivene tai vastaava).  Myös muiden henkilökohtaisten tavaroiden jättämisestä saaritukikohtaan on sovittava aina erikseen saari-isännän kanssa.

Metsästys Kipparikarin alueella on kielletty. Luontoa ja etenkin lintuja on pyrittävä kaikin tavoin suojelemaan. Tuhoeläinten pyynti on sallittu johtokunnan luvalla, metsästyslain puitteissa.

Avotulen teko on alueella kielletty, ei koske Kipparikarille erikseen rakennettuja tulisijoja. Kuivana aikana on huolehdittava tulisijan ympäristön kastelusta, sekä sammutuksesta käytön jälkeen. Kokkoa voidaan kuitenkin polttaa ilman erikoislupaa juhannuksena tai muissa yhteisissä seuran tilaisuuksissa sääolosuhteiden salliessa.  Viranomaisten määräyksiä avotulen käytöstä on ehdottomasti noudatettava.

Kunnioitamme sekä vesi- että saariympäristön luontoa emmekä rasita sitä tarpeettomasti. Jätteitä ei saa jättää saarelle tai vesiin. WC:n käytössä on noudatettava erikoista siisteyttä. Jokaisen venekunnan on huolehdittava jätteidensä poiskuljetus Kipparikarilta.

Koirat on pidettävä kytkettynä ja koirien jätökset on ehdottomasti korjattava pihapiiristä, poluilta ja polkujen varsilta.

Turun Moottorivenekerho ry voi myös käyttää tukikohtaa eri tapahtumien järjestämiseen sekä varainhankinnan tarkoituksiin.  Tästä käytöstä päättää kerhon johtokunta.

 

3. § Kipparikarin saari-isäntä

 

Johtokunta nimeää Kipparikarille saari-isännän.  Saari-isännällä on sekä vastuita että valtuuksia toiminnan kehittämiseksi.

Saari-isännän vastuulla on mm.:

Tukikohdan viihtyvyyden, turvallisuuden ja siisteyden jatkuva ylläpito ja kehitys.
Hyvän veneilyhengen luominen tukikohtaan siten, että vierailijat tuntevat olonsa tervetulleeksi ja viihtyisäksi.
Kalustosta, kiinteistöstä ja tarvikkeista huolehtiminen, polttopuiden ja muiden tarvikkeiden riittävyydestä huolehtiminen, talkoiden organisointi.
Tarvittavien maksujen kerääminen Kipparikarin vierailijoilta.
Turvaohjeen ja tarvittavien muiden Kipparikarin käyttöohjeiden ylläpito.
Isännänmapin laatiminen ja ylläpito, vieraskirjan käytön seuranta.
Yllä olevien asioiden raportoiminen ja Kipparikarin kehitysehdotusten esittäminen johtokunnalle.
Valvoa järjestyssääntöjen noudattamista ja toimia näiden edistäjänä omalla hyvällä esimerkillään.
 Saari-isännän valtuuksia on mm.:

Saari-isäntä edustaa Kipparikarilla kerhoa ja sen auktoriteettia määritellä kerhon palvelun käytöstä.
Määritellä Kipparikarin toimintaohjeita, joiden tarkoituksena on tukikohdan miellyttävän ja hyviä veneilytapoja kunnioittava käytön turvaaminen.
Valvoa saaritukikohdan käyttöä ja antaa ohjeita saaritukikohdan ja sen palveluiden käyttöön vierailijoita sitovasti.
Ohjata veneilijöitä ohjeistaen veneen kiinnittymistä, kiinnityksiä ja laiturin sekä vesialueiden käyttöä.
Saari-isännällä on oikeus tarvittaessa määrätä vierailija omaan veneeseensä tai jopa poistumaan saaritukikohdasta, mikäli hän ei noudata Kipparikarin järjestyssääntöjä, saari-isännän antamia ohjeita tai hänen käyttäytymisensä vaarantaa turvallisuutta taikka häiritsee muita vierailijoita.  Ääritapauksissa häiritsevästä ja muita vierailijoita vaivaavasta käyttäytymisestä saari-isäntä voi pyytää johtokuntaa määräämään henkilölle määräaikaisen Kipparikarin maihinnousu- ja käyttökiellon.
 

4. § Kipparikarin palvelut

 

Kipparikarin käyttöön on hankittu vuonna 2016 uusittu raskasponttoonilaituri (Nizza), johon veneiden kiinnitys voidaan tehdä.  Lisäksi Kipparikarilla sijaitsee uimalaituri ja toinen rantalaituri (Monaco), johon veneet voivat kiinnittyä.  Kiinnittyminen tapahtuu poijuun ja laituriin kiinnittymällä.  Poijut on varustettu huviveneiden kuormitukseen riittävillä poijupainoilla.  Veneilijä on velvollinen itse selvittämään laiturin ympäristössä olevan veden syvyyden riittävyyden omalle veneelleen.   Kylkikiinnitys ei ole suotavaa ja se edellyttää erityisiä perusteita sekä saari-isännän hyväksymisen.

Kipparikarilla olevat kerhotila, saunaosasto, työkaluvaja ja kerhorakennuksen alla oleva sähkökeskus pidetään lukittuna.

Jäsenet voivat lunastaa kerhotilan ja saunan avaimen henkilökohtaiseen käyttöönsä, vahvistettua maksua vastaan. Majoittumista kerhorakennuksessa tai telttailua Kipparikarin alueella ei sallita muuta kuin saari-isännän kanssa erikseen sovittaessa.

Kipparikari on liitetty valtakunnalliseen sähkönjakeluverkkoon ja sähkö on kytketty kerhorakennukseen sekä laitureille. Kerhorakennuksen sähkö on aina kytkettynä. Molemmille laitureille on oma kytkimensä kerhorakennuksen alla olevassa sähkökeskuksessa. Sähkökeskus pidetään lukittuna ja sähkön käytöstä laitureilla peritään maksu. Maksu on kausi- tai kertamaksu. Kausimaksuun sisältyy erikseen lunastettava avain, jolla on pääsy kytkintilaan. Maksut vahvistaa vuosittain syyskokous. Kausimaksulla tarkoitetaan purjehduskautta. Kertamaksu kattaa enintään kaksi peräkkäistä päivää.

Kerhorakennus on vierailijoiden käytössä.  Siellä sijaitseva terassi ja sisätilat ovat yhteiskäytössä ja muut vierailijat ovat aina tervetulleita samaan tilaan.  Tiloissa sijaitsee myös defibrillaattori, joka on käyttäjää ohjaava turvallinen sydämen lyöntirytmin palauttava laite.  Tutustu laitteen käyttöohjeisiin ennakolta.  Laite on suunniteltu siten, että sen avulla ei potilasta voi vahingoittaa, ainoastaan elvyttää silloin kun laitteen ominaisuudet voivat olla potilaalle hyödyksi.

Kerhorakennuksessa on saatavilla myös sisä- ja ulkopelejä, sekä purjejollien varusteet.  Nämä ovat vierailijoiden käytössä veloituksetta, mutta käyttäjiltä edellytetään niiden huolellista ja asianmukaista käyttöä sekä kaikkien tavaroiden ja varusteiden palauttamista käytön jälkeen huollettuina niille varattuun tilaan.  Myös omien pelien tai laitteiden ja veneiden käyttö on sallittua, edellyttäen ettei niistä aiheudu vaaraa, haittaa tai häiriötä muille vierailijoille.

Saunarakennus ja siihen liittyvät tilat on siivottava huolellisesti ennen poislähtöä. Saunan tuulettumisesta tulee huolehtia.  Kalusto ja välineet on puhdistettava ja järjestettävä säilytyspaikkoihinsa. Ovet ja ikkunat on suljettava.  Polttopuut on saunan käyttäjän tarvittaessa tehtävä itse ja hänen on huolehdittava siitä, että myös seuraavalle kävijälle jää riittävästi valmista puuta ja vettä. Puiden pilkkominen on suoritettava tarkoitukseen varatussa paikassa.  Saunan vesi tulee erillisestä säiliöstä, johon lisää vettä voidaan pumpata sähköpumpulla tukikohdan kaivosta.  Kysy saari-isännältä ohjeet vesijärjestelmän käyttöön.  Saaritukikohdassa on hyvä välttää veden tarpeettoman runsasta käyttöä. Lemmikkien ottaminen saunaan on kielletty.

Saunavuorot Kipparikarilla määräytyvät yleisten veneilijöiden periaatteiden mukaisesti.  Ensimmäiseksi laituriin kiinnittyneellä on ensimmäinen saunavuoro ja venekunta kerrallaan edetään saunavuoroissa tulojärjestyksen mukaan.  Hyvä tapa on sopia myös tästä poikkeavia järjestyksiä, mikäli se kaikille läsnä olijoille sopii.  Lapsiperheille voidaan haluttaessa varata aiempia vuoroja tai muuten muuttaa järjestystä tarpeen mukaan.  Mikäli vierailijoita on paljon, voidaan myös sopia erillisistä miesten ja naisten saunavuoroista.  Huolehdi että saunan pesään jää riittävä määrä puita, mikäli saunojia on jälkeesi vielä tulossa.  

Kipparikarilla on vierailijoiden käyttöön tarkoitettuja kaasugrillejä.  Saari-isäntä tuo grillejä varten tukikohtaan kaasupulloja, mutta tilapäinen kaasun loppuminen voi joskus olla väistämätöntä.  Joustavuus palvelujen käytössä on paikallaan.  Huolehdi yhteiskäytössä olevien grillien puhdistuksesta käytön jälkeen sekä kaasun sulkemisesta.  Ilmoitathan saari-isännälle havaitsemistasi puutteista tai huomion tarpeista.

Kipparikarilla on kuivakäymälä, erikseen miehille ja naisille.  Kuivakäymälöitä on käytettävä siisteyttä vaalien. Huolehdithan että käymälä jää käyttösi jälkeen myös seuraavaa käyttäjää ajatellen miellyttävään kuntoon.  Osallistuthan tarvittaessa myös jätesäiliön tyhjentämiseen.

Kipparikari ei kuulu järjestetyn jätehuollon piiriin.  Jokainen saaritukikohdan käyttäjä huolehtii tarkoin ettei veneseurueen jäljiltä tukikohtaan jää roskia tai muuta epäsiisteyttä.  Jokainen huolehtii omien roskien kuljettamisesta saaritukikohdasta pois asianmukaiseen jätepisteeseen.

Kipparikarin metsä- ja maa-alueen hoidosta, sekä polttopuiden kaadosta päättää johtokunta yhdessä saari-isännän kanssa. Suuremmat korjaus- ja rakennushankkeet päättää johtokunta.

Tukikohdassa on useita käyttötarkoitukseensa sopivia työkaluja, ruohonleikkureita, ruohotrimmereitä, moottorisaha, puunhalkaisukone ja muita koneista sekä runsaasti tarvittavia käsityökaluja.  Niiden käyttö on suositeltavaa, erityisesti saari-isännän ohjeita noudattaen ja työkaluista hyvin huolehtien.

Kipparikarilla on oikeus kalastaa alueen rantaan liittyvällä vesialueella, johon seuralla on kalastusoikeus. Verkkokalastusta ei sallita.  Jokainen jäsen huolehtii tarvittaessa itse kalastonhoitomaksun suorittamisesta.

 

5. § Turvaohje

 

Sen lisäksi, että jokainen vierailija omilla toimillaan pyrkii lisäämään yleistä turvallisuutta, on  Kipparikarilla erillinen turvaohje, joka palvelee vierailijoita mahdollisissa hätätilanteissa. Ohjeessa on mm. tiedot palo- ja pelastustoimen puhelinnumeroista, radioyhteyksistä, sekä muusta sellaisesta, mistä voi olla hyötyä hätätilanteessa. Ohje löytyy rannan ilmoitustaululta ja siihen on syytä tutustua etukäteen.

Turun Moottorivenekerho ry:n johtokunta kutsuu kaikkia jäseniä nauttimaan hienosta saaritukikohdasta, sen palveluista ja viihtymään toisten veneilijöiden seurassa hyvää yhteistä henkeä vaalien.

 

Tutustu myös Kipparikarilla sijaitsevaan pelastussuunnitelmaan ja defibrillaattorin käyttöön, se voi pelastaa joskus ystäväsi hengen!

Vahvistettu Turun Moottorivenekerho ry:n johtokunnan kokouksessa 31.8.2021