Säännöt Turun Moottorivenekerho – Åbo Motorbåtsklubb r.y.

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Turun Moottorivenekerho – Åbo Motorbåtsklubb ry ja sen kotipaikka on Turku.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää, ylläpitää ja tukea veneilyn harrastusta sekä vaalia hyviä merimiestapoja ja edistää niiden leviämistä veneilijöiden keskuudessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

- järjestää kilpailuja ja matkapurjehduksia sekä muita jäsenkunnalle suunnattuja vastaavanlaisia tapahtumia.

- järjestää merenkulun kursseja ja koulutusta yleisesti sekä neuvottelutilaisuuksia eri veneilyjärjestöjen ja veneilijöiden kesken.

- harjoittaa julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää yleisötilaisuuksia, arpajaisia, keräyksiä, hanketoimintaa, ylläpitää seuraravintolaa sekä ottaa vastaan lahjoituksia, ylläpitää kotisatamaa riittävine palveluineen, ylläpitää sopivien vesiväylien varrella pääsääntöisesti jäsenilleen kiinteistöjä ja satamapalveluita. Yhdistys voi omistaa ja ylläpitää toimintaansa varten kiinteistöjä sekä irtaimistoa.

3. Jäsenet

Yhdistyksen vuosijäseneksi voi hakea jokainen hyvämaineinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yhdistyksen johtokunta käsittelee hakemukset ja päättää jäsenyyden myöntämisestä. Yhdistyksen jäsenet ovat kunniajäseniä, vuosijäseniä tai juniorijäseniä.

- Kunniajäsenikseen yhdistys voi kutsua jäseniään ja muita henkilöitä, jotka huomattavalla tavalla ovat edistäneet yhdistyksen pyrkimyksiä tai joille yhdistys heidän muiden ansioiden vuoksi haluaa osoittaa kunnioitustaan. Kunniajäsenen kutsumisesta päättää yhdistyksen varsinainen kokous, jolle johtokunta tekee asiasta ehdotuksen ja josta on kokouskutsussa mainittava. Ehdotusta on kannatettava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) läsnä olevista tai se raukeaa jolloin pöytäkirjaan ei merkitä asiasta mitään merkintöjä.

- Vuosijäsenet ovat varsinaisia toimivia jäseniä.

- Juniorijäseniä ovat 17 vuotta vanhat ja nuoremmat jäsenet. Juniorijäsenillä ei ole äänivaltaa eikä heitä voida valita yhdistyksen johtokuntaan. Juniorijäsenyys lakkaa sen vuoden alusta, jonka aikana juniorijäsen täyttää 18 vuotta. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

- Aikaisempien sääntöjen mukaan kantajäsenyyden saavuttaneet jäsenet ovat nyt vuosijäseniä, mutta heidät on vapautettu vuosittaisen jäsenmaksun maksamisesta. Uusia kantajäseniä ei vahvisteta.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

- Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai kommodorille tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

- Johtokunta voi erottaa jäsenen yhdistyksestä joko määräajaksi tai pysyvästi

o jos hän on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai

o jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai

o on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai sen julkikuvaa tai

o ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

- Jäsenelle annetaan mahdollisuus lausua kirjallisesti johtokunnalle oma kannanottonsa käsiteltäväksi jäsenyydestä erottamisen yhteydessä.

- Eroava jäsen on kuitenkin velvollinen suorittamaan kuluvan vuoden jäsenmaksun. Johtokunnalla on oikeus erikseen perustellusta painavasta syystä vapauttaa eroava jäsen viimeisen jäsenvuoden jäsenmaksusta.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuosittaisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittainen jäsenmaksu helmikuun kuluessa.

6. Johtokunta

Yhdistyksen asioita, hallintoa sekä toimintaa hoitaa johtokunta, jonka muodostavat vuosikokouksen valitsemat kommodori, kaksi varakommodoria ja seitsemän muuta jäsentä.

- Kommodori, joka toimii johtokunnan puheenjohtajana, valitaan vuodeksi kerrallaan.

- Varakommodorit, jotka toimivat varapuheenjohtajina, valitaan kumpikin kahdeksi vuodeksi kerrallaan kuitenkin siten, että toinen heistä on vuosittain erovuorossa

- Muut johtokunnan jäsenet valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan.

- Johtokunnan toimikausi alkaa vuosikokouksen päättymisen jälkeen ja päättyy seuraavan vuosikokouksen päättymiseen asti.

- Johtokunnan jäsenet valitaan vuosikokouksessa.

- Kommodorin tulee kutsua uuden valitun johtokunnan järjestäytymiskokous koolle mahdollisimman pian vuosikokouksen jälkeen, kuitenkin viimeistään neljän viikon kuluttua.

- Johtokunta valitsee keskuudestaan sihteerin ja rahastonhoitajan. Kommodori toimii sihteerinä kunnes järjestäytymiskokouksessa on uusi sihteeri valittu. Mikäli johtokunnassa ei ole sihteeriksi tai rahastonhoitajaksi sopivia henkilöitä, voidaan nämä valita myös yhdistyksen muista jäsenistä.

- Johtokunta kokoontuu kommodorin tai hänen ollessa estyneenä varakommodorin kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä sitä vaatii.

- Johtokunta on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä, kommodori tai varakommodori mukaan luettuna on läsnä.

- Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kommodorin ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.

7. Toimikunnat

- Johtokunta voi asettaa tarpeellisia toimikuntia joiden jäsenet johtokunta vahvistaa vuosittain. Johtokunta voi myös valita muihin tehtäviin yhdistyksen jäseniä.

8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa kommodori, varakommodori ja sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

9. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on 1.10.-30.9.

- Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja johtokunnan vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle ja toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta.

- Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta johtokunnalle.

10. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain vuosikokouksen ennen joulukuun 20. päivää johtokunnan määräämänä päivänä.

- Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun johtokunta katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty johtokunnalle.

- Yhdistyksen kokouksessa jokaisella läsnäolevalla vuosi- ja kunniajäsenellä on yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kommodorin ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.

11. Yhdistyksen kokouksien koollekutsuminen

- Johtokunnan on kutsuttava yhdistyksen vuosi- ja ylimääräiset kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta.

- Kokouskutsu toimitetaan vuosi- ja ylimääräisiin kokouksiin jäsenille kirjeillä tai sähköpostitse tai tekstiviestinä tai yleisesti yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai yhdistyksen kotisivuilla.

12. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus.

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5. esitetään tilinpäätös.

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille.

7. päätetään seuraavan kauden toimintakalenteri.

8. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä muiden jäseniltä perittävien maksujen suuruus ja kantotapa seuraavalle kalenterivuodelle.

9. Vahvistetaan mahdolliset palkkiot, kulukorvaukset ja niiden perusteet.

10. valitaan johtokunnan puheenjohtaja (kommodori) seuraavalle vuodelle

11. valitaan johtokunnan varapuheenjohtaja (varakommodori) erovuoroisen tilalle

12. valitaan muut johtokunnan jäsenet joka 4. vuosi

13. valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja sekä kummallekin varamiehet

14. käsitellään muut esityslistassa mainitut asiat.

15. kokouksen päättäminen. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle viimeistään 15.10.

13. Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

14. Muut säännöt

Yhdistyksen muita sääntöjä ovat Kipparimajan satamasäännöt ja Kipparikarin Järjestyssäännöt. Johtokunta voi tarvittaessa antaa myös muita sääntöjä jotka ohjaavat jäseniä ja yhdistyksen ylläpitämien palveluiden käyttöä. Yhdistyksen muita sääntöjä saa johtokunta muuttaa noudattaen edellä mainittuja johtokunnan toimintatapoja.

15. Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joista toisen tulee olla vuosikokous, vähintään viisi kuusiosaa (5/6) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkaminen. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

16. Yhdistyslaki

Muutoin sovelletaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.